Get Adobe Flash player

 

STT Tên trung tâm Hình ảnh

 

 

1

 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm
Địa chỉ: Số 1, Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-001.

 

 

2

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-003.

 

 

3

 

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-005.

 

 

4

 

Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-006.

 

 

5

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-007.

 

 

6

 

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-008.

 

 

7

 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo & Tư vấn Kinh tế
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-010.

 

 

8

 

Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-011.

 

 

9

 

Trung tâm Điện tử và Tin học
Địa chỉ: Số 1, Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800278197.

 

 

10

 

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng
Địa chỉ: Khoa Công nghệ, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800548566.

 

 

11

 

Trung tâm Điện - Điện tử
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800938693.

12

Trung tâm Bồi dưỡng Chuyên môn Sau đại học
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-013.

 

13

Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-017.

 

Tin mới cập nhật

Hình ảnh

Liên kết