Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

1.  Tham mưu và giúp cho Ban Giám hiệu quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, dịch vụ, phát triển và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Cần Thơ.

2.  Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị, các đầu mối trong Trường thực hiện công tác sản xuất, dịch vụ, phát triển và chuyển giao công nghệ.

3.  Tổ chức và phối hợp với các cá nhân, đơn vị thực hiện các hoạt động sản xuất - dịch vụ, tư vấn, phát triển và chuyển giao công nghệ.

4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các hoạt động liên kết và hỗ trợ cho địa phương và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ, giới thiệu và phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp.

Thông báo