Technical protocol for Mullet fingerling production

Phương thức chuyển giao:

- Tập huấn sản xuất giống và ương nuôi tại Khoa Thủy sản.

- Tư vấn thiết kế và chuyển giao kỹ thuật trọn gói tại cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá đối bố mẹ thành thục, sau khi tiêm Hormon kích thích sinh sản, cá đẻ sau 7-8 giờ    Sức sinh sản trong khoảng 1.000.000-1.200.000 trứng/kg cá cái   Trứng nở sau khoảng 16-18 giờ. Tỷ lệ nở 50-60%   Sau 30 ngày ương nuôi, tỷ lệ sống đạt 20-30%, kích cỡ 2,5- 3c

 

News