CIDS – CTTS song hành hợp tác với địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ

Với nhiều điểm tương đồng trong chức năng, nhiệm vụ hoạt động như nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ, việc hợp tác giữa Viện Kinh tế-Xã hội của Thành phố Cần Thơ (CIDS) với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ (CTTS) của Trường Đại học Cần Thơ sẽ góp phần tham mưu cho các cấp quản lý tại địa phương trong việc lập đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đáp ứng được nhu cầu xã hội ngày càng lớn và sâu, rộng, liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cả hai bên. Ngày 20/02/2017 tại Trường Đại học Cần Thơ, đại diện của CIDS đã có cuộc gặp gỡ, thảo luận và ký kết hợp tác song phương với CTTS.

Nội dung chính của buổi làm việc giữa CIDS và CTTS là đại diện hai đơn vị đã có cuộc thảo luận sâu xoay quanh cơ cấu tổ chức – vận hành, chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị, nhằm có thể phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động chuyên môn, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của địa phương, nâng cao chất lượng nghiên cứu được hai đơn vị thực hiện, mở rộng các mối quan hệ hợp tác – nhiều chiều, thương mại hóa công nghệ, kỹ thuật thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, những thế mạnh của hai bên về chuyên môn, nguồn lực, cơ sở vật chất, v.v…,vì mục đích phát triển bền vững của cả hai bên và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

CIDS là đơn vị sự nghiệp khoa học, được ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

Cùng hoạt động song song trên địa bàn là Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ trực thuộc trường đại học Cần Thơ có các chức năng, nhiệm vụ sau: 1) Tham mưu và giúp cho Ban Giám hiệu quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, dịch vụ, phát triển và chuyển giao công nghệ tại trường; 2) Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị, các đầu mối trong Trường thực hiện công tác sản xuất, dịch vụ, phát triển và chuyển giao công nghệ; 3) Tổ chức và phối hợp với các cá nhân, đơn vị thực hiện các hoạt động sản xuất - dịch vụ, tư vấn, phát triển và chuyển giao công nghệ và 4) Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các hoạt động liên kết và hỗ trợ cho địa phương và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ, giới thiệu và phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp. CTTS có năng lực thực hiện các hoạt động nghiên cứu – tư vấn – chuyển giao công nghệ với một số lĩnh vực chuyên môn sau:

 1. Xây dựng các quy trình sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản;
 2. Cung cấp các Sản phẩm Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản;
 3. Cung cấp và tư vấn các công nghệ chế biến, bảo quản, công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch;
 4. Quy hoạch, khảo sát và tư vấn phát triển ngành hàng;
 5. Hỗ trợ phát triển, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho DNNVV;
 6. Tập huấn – đào tạo;

Qua thảo luận, nhận thấy hai đơn vị có được tiềm năng và cơ hội để cùng nhau hợp tác và chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động của hai đơn vị. Chính vì vậy, lãnh đạo của CIDS – Ông, Nguyễn Trọng Cường và Ông Nguyễn Phú Son, Giám đốc của CTTS đã đưa ra được nội dung hợp tác cùng với phương hướng thực hiện các nội dung hợp tác và đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác. Nội dung cụ thể của Bản thỏa thuận hợp tác “Về nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2017 - 2020” như sau:

 1. Hợp tác khai thác quỹ đất của Trung tâm giống của TPCT, đặt tại Ô Môn;
 2. Hợp tác đề xuất, tham gia triển khai các đề tài, dự án trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ tại thành phố Cần Thơ;
 3. Hợp tác giới thiệu quảng bá sản phẩm khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ;
 4. Hợp tác thực hiện các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ cho các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước;
 5. Trao đổi chuyên môn thông qua việc bố trí chuyên gia nghiên cứu của hai đơn vị cùng nhau thực hiện các công tác chuyên môn như đã nêu trên.
  CIDS và CTTS cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tự nguyện, minh bạch, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau để cùng phát triển và đạt hiệu quả cao nhất.

(Tin, ảnh: CTTS)

Thông báo