Chuyển giao công nghệ

  • Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ” năm 2017 Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ” năm 2017
    Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ" (NCKH ĐHCT) được tổ chức thường niên từ năm 2014 nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên và giảng viên trẻ trong NCKH, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tiếp nối thành công c...

Xem tất cả

Đào tạo - Tập huấn

Xem tất cả

Thông báo