Quy trình sản xuất giống cá Trê vàng

Phương thức chuyển giao:

- Tập huấn sản xuất giống và ương nuôi tại Khoa Thủy sản.

- Tư vấn thiết kế và chuyển giao kỹ thuật trọn gói tại cơ sở.

Kích dục tố sử dụng: HCG

Liều sơ bộ: 1000 – 1500 IU/kg cá cái

Liều quyết định: 3000 – 4000 IU/kg cái và cách lần một từ 4 - 6 giờ.

Sức sinh sản: 60.000 – 80.000 trứng/kg cá cái.

Đường kính trứng từ 1,1 – 1,2 mm.

Thời gian hiệu ứng 8 – 15 giờ

Cá giống có kích cỡ: 5 - 10 cm, không bị xây xát, dị hình.

Mật độ cá giống thả: 30 - 50 con/m2

Mật độ ương từ bột lên giống: 500 - 1000 con/m2.

Mật độ ương lên cá hương (2 - 3 cm): 5.000 – 10.000 con/ m2.

 

Thông báo