Giống lúa CTU-54

Đặc tính giống: Chịu phèn, mặn, khô hạn

Tác giả: BM Di truyền Giống nông nghiệp, Khoa NN&SHƯD

Đã trồng thử nghiệm thành công

Thông báo