Quy trình sản xuất giống cá Nâu

Phương thức chuyển giao:

- Tập huấn sản xuất giống và ương nuôi tại Khoa Thủy sản.

- Tư vấn thiết kế và chuyển giao kỹ thuật trọn gói tại cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nâu bố mẹ thành thục, sau khi tiêm Hormon kích thích sinh sản, cá đẻ sau 10-15 giờ   Sức sinh sản trong khoảng 2.500.000- 3.000.000 trứng/kg cá cái.   Trứng nở sau khoảng 18-25 giờ. Tỷ lệ nở 30-40%.   Sau 30 ngày ương nuôi, tỷ lệ sống đạt 20-30%, kích cỡ 1,5-2 cm

 

Thông báo