Quy trình sản xuất giống và nuôi cá Sặc rằn

Phương thức chuyển giao:

- Tập huấn sản xuất giống và ương nuôi tại Khoa Thủy sản.

- Tư vấn thiết kế và chuyển giao kỹ thuật trọn gói tại cơ sở.

Quy trình sản xuất giống và nuôi cá Sặc rằn:

Thông báo