Giống lúa MTL 566

Thời gian sinh trưởng: 87-92

Năng suất (T/ha): 6-8 tấn

Chiều cao cây: 85-90 cm

Dài hạt 6.8 mm

Hơi cứng cây: cấp 3 Ít nhiễm rầy nâu, bệnh cháy lá, vàng lùn.

Mềm cơm, gạo trong (đông xuân và hè thu)

Thông báo