Quy trình nhân giống ghẹ xanh

Phương thức chuyển giao:

- Tập huấn sản xuất giống và ương nuôi tại Khoa Thủy sản.

- Tư vấn thiết kế và chuyển giao kỹ thuật trọn gói tại cơ sở.

Ghẹ xanh có sức sinh sản

từ 0,5- 1,5 triệu trứng/con mẹ

Có thể ương ấu trùng qui trình nước

trong hở, tuần hoàn hay nước xanh

Chu kỳ ương 30 ngày,

tỷ lệ sống đến ghẹ 1-2 từ 7-15%

Thông báo