Quy trình nhân giống cua biển

Phương thức chuyển giao:

- Tập huấn sản xuất giống và ương nuôi tại Khoa Thủy sản.

- Tư vấn thiết kế và chuyển giao kỹ thuật trọn gói tại cơ sở.

Cua biển có sức sinh sản lớn,

0,5- 2 triệu trứng/con mẹ

Có thể ương ấu trùng qui trình nước

trong hở, tuần hoàn hay nước xanh

Chu kỳ ương 30 ngày,

tỷ lệ sống đến cua 1-2 từ 5-12%

Thông báo